Vedtekter

§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn skal være Stiftelsen Bærum Montessoriskole.

§ 2 Stiftelsens grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er 200.000 kroner.

§ 3 Stiftelsens formål
Bærum Montessoriskole er en allmennyttig privat stiftelse hvis formål er å drive faglig-pedagogisk alternativ grunnskole, gjennom et skoletilbud av høy pedagogisk standard, basert på Maria Montessoris læringsprinsipper. Skolen har hele landet som inntaksområde. Videre skal stiftelsen drive en skolefritidsordning dersom styret finner dette hensiktsmessig.

§ 4 Styret
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 6 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) og ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av de ansatte i stiftelsen. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnes av det til enhver tid sittende styre. Varamedlemmene oppnevnes i prioritert rekkefølge. Daglig leder (rektor) og undervisningsinspektør kan ikke oppnevnes til medlem eller varamedlem av styret.

De ansatte oppnevner hvert år blant de ansatte ett styremedlem med varamedlem på allmøte innen utgangen av april måned. Daglig leder (rektor) er ansvarlig for innkallingen til og gjennomføringen av allmøtet, men kan ikke selv stille som kandidat til valgene. På møtet skal det avholdes en avstemming hvor den kandidat som får flest stemmer anses oppnevnt. Dersom det er flere kandidater til vervene, skal valgene skje skriftlig.

De styremedlemmene og varamedlemmene som oppnevnes av styret utnevnes for 2 år av gangen og kan gjenoppnevnes for et ubegrenset antall perioder. For styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnt av henholdsvis FAU og de ansatte, oppnevnes disse for ett år av av gangen.

Daglig leder (rektor) har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styrets varamedlemmer har møte- og talerett på styremøter. De har ikke forslags- og stemmerett med mindre de som varamedlem møter som erstatning for et styremedlem.

Styret supplerer seg selv og velger sin leder og nestleder blant de styremedlemmer som er oppnevnt av styret selv.

Man skal bestrebe seg på å få styremedlemmer som er orientert i retning av Maria Montessoris pedagogiske grunnprinsipper.

Medlemmer i styret skal meldes til Enhetsregisteret i Brønnøysund.

I den grad ufravikelige lovbestemmelser, som berører stiftelsens virksomhet, gir visse interessegrupper, representanter eller lignende møte-, tale-, forslags- og/eller stemmerett på styremøter, samt rett til å få sin mening protokollert, skal disse reglene følges. Slike ufravikelige, lovbestemte rettigheter opphører umiddelbart når grunnlaget for dem faller bort eller endres.

§ 5 Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltning av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Videre skal styret utføre de oppgaver som den til enhver tid gjeldende lovgivning pålegger dem å utføre.

§ 6 Styremøter, innkallinger mm.
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Det skal avholdes minimum 4 styremøter i året.

Styreleder innkaller til styremøtene. Skriftlig innkallelse med vedlegg til ordinære styremøter sendes styrets medlemmer og andre som etter ufravikelig lovgivning har rett til å være tilstede på styremøtene, jf disse vedtekters § 4 siste avsnitt, med minst en ukes varsel. Saksdokumenter som ikke er ferdigstilt før utsendelsen av innkallingen kan ettersendes.

Styremøtene ledes av styrets leder, subsidiært av styrets nestleder. Hvis verken leder eller nestleder er til stede, velger styrets øvrige medlemmer møtelederen.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over de saker som blir behandlet, behandlingsmåten og de beslutninger som fattes. Protokollen skal ha fortløpende sidetall og saksnumre for hvert år. Tid og sted for møtene skal fremgå av protokollen. Dersom vedtak ikke er enstemmig, skal det fremgå hvem som stemte for vedtaket og hvem som stemte mot. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer og skal undertegnes som ”sett” av de styremedlemmer som eventuelt ikke var til stede på møtet.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede i møte. Styret treffer sine beslutninger ved vanlig flertallsvedtak, og i tilfelle stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 7 Daglig leder(rektor)
Stiftelsen skal ha en daglig leder (rektor) som forestår den daglige ledelse av den virksomhet som er beskrevet i § 3 ovenfor. Daglig leder ansettes av styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

§ 8 Forpliktende underskrift
Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

§ 9 Administrasjon
Styret kan meddele prokura.

§ 10 Årsregnskap, årsberetning, revisjon og tilstandsrapporter 
Det skal føres et eget regnskap for stiftelsen, og det skal revideres av en statsautorisert revisor eller registrert revisor. Årsregnskap og årsberetning skal utarbeides og avsluttes hvert år i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Daglig leder skal hvert år innen utgangen av mai måned oversende til styret en tilstandsrapport om stiftelsens virksomhet i det foregående kalenderår, oppdatert pr. utløpet av april måned. Styret skal behandle denne innen 15. juni samme år.

§ 11 Endringavstiftelsensformål og vedtekter

Vedtektsendringer besluttes av styret med 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmer hvorav minst 3 må være stiftelsesvalgt  Endring av vedtektenes § 3 krever dog beslutning i to på hverandre følgende styremøter.

§ 12 Oppløsning av stiftelsen
Oppløsning av stiftelsen besluttes av styret når særlige forhold berettiger dette, f eks ved for svak elevtilgang, vesentlige endringer i lovverket som gjelder for stiftelsens virksomhet eller andre forhold som umuliggjør eller i betydelig grad vanskeliggjør fortsatt drift, og vilkårene for opphevelse etter stiftelsesloven foreligger. Forslag om oppløsning krever tilslutning fra minst 5 av de i oppløsningssaken stemmeberettigede styremedlemmer.

Ved oppløsning av stiftelsen tilfaller stiftelsens frie midler Norges Montessoriforbund, annen eksisterende montessoriskole i Norge eller annen eksisterende montessoribarnehage i Norge dersom ikke annet er bestemt ved lov.

§ 13 Foreldrerådet og FAU
Alle foreldre på skolen danner foreldrerådet.

I begynnelsen av hvert skoleår skal foreldrerådet velge Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), som skal bestå av en representant per årstrinn på skolen. FAU velger selv leder og nestleder. FAU-representantene skal også fungere som kontakter for det årstrinn de representerer.

FAU sin valgte leder representerer FAU som styremedlem. I tillegg velger de nyvalgte FAU blant sine egne et varamedlem til styret i Stiftelsen Bærum Montessoriskole. Gjennom valget gis medlemmet og varamedlemmet av styret fullmakt til å representere foreldrene og uttale seg på deres vegne i alle saker som vedgår dem som gruppe.

Personvalg skal skje skriftlig, hvis det finnes flere interesserte enn antall plasser.

Ved alle valg har hver forelder én stemme for hver elev på skolen. Hvis eleven har én foresatt har han/hun to stemmer.

Vedtektene er tidligere reviderte på ekstraordinært årsmøte april/mai 1996 (§ 15), på årsmøte 18. Mars 1997 (§7) på årsmøte 29. Mars 1999 (§7), på årsmøte 31. mars 2000 (§§ 4, 5, 7, 8, 10, 14 og 15), på årsmøte 31. mars 2004 (samtlige §§ bortsett fra §§ 1, 2, 3, 9, 11, 13 ), årsmøte 31. mars 2005 (§§ 4, 5,6,7,12,13,14), ekstra årsmøte 18. mai 2005 (§2), ekstra årsmøte 22. desember 2006, styremøte 13. februar 2007, styremøte 19. september 2012.

Det er stengt for kommentarer.