Inntaksreglement for barneskolen og ungdomsskolen

Bærum Montessoriskole (BMS) skal ha hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole.

§ 1. Inntaksreglement

Inntak av elever til Bærum Montessoriskole skal skje i henhold til dette inntaksreglementet og de til enhver tid gjeldende bestemmelser i friskoleloven og forvaltningsloven.

§ 2. Kunngjøring om inntak av elever og søknadsfrist

Hvert år i oktober skal inntak av elever for neste skoleår kunngjøres på skolens nettside. Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrister og henvise til fullstendig inntaksreglement. Informasjonen om inntak kan i tillegg annonserer på andre måter.

Søknadsfristen skal hvert år være 1. november, eller dersom dette er en helligdag, den påfølgende hverdag.

Dersom ledig kapasitet har skolen løpende inntak frem til 30. september. Elever som har montessoribakgrunn, se inntakskriterier, unntas fra fristen 30. september og kan tas opp som elever hele skoleåret.

§ 3. Inntakskomiteens sammensetning

BMS skal ha en inntakskomité bestående av fire personer representert ved rektor, pedagogisk leder, en lærer og en styrerepresentant. Ingen av komiteens medlemmer bør være foreldre til søkere, og det skal heller ikke foreligge andre forhold som tilsier inhabilitet for noen av komiteens medlemmer.

§ 4. Inntakskomiteens oppnevning og mandat

Styret oppnevner hvert år medlemmer av komiteen og gir instrukser om rammen for antall elever.

§ 5. Inntakskriterier

Dersom et kjønn er underrepresentert vil barn av dette kjønn bli gitt prioritet. Elever som har plass på barneskolen, har automatisk rett til å fortsette sin skolegang på ungdomsskolen.

Ved oversøkning til skolen skal elevinntak skje med utgangspunkt i følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A. Barn/elever med montessoribakgrunn
1. fra BMS til ungdomsskolen
2. i nærmiljøet
3. i Bærum kommune
4. utenfor Bærum kommune

B. Barn/elever uten montessoribakgrunn
1. med søsken på BMS
2. som er barn til ansatte
3. i nærmiljøet
4. i Bærum kommune
5. utenfor Bærum kommune

Dersom to eller flere søkere står likt;

Inntakskomiteen kan ta hensyn til om søkerens familie har utvist et spesielt stort engasjement for montessoripedagogikken eller skolen.

Dette kriteriet dersom familien gjennom et slikt engasjement bidrar, har bidratt eller kan forventes bidra positivt til skolens kvalitet og utvikling. Det skal ikke legges vekt på økonomiske bidrag.

Hvis flere elever har lik prioritet skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekking. Det skal føres referat fra inntakskomiteens møter, som skal underskrives av inntakskomiteens medlemmer.

§ 6 Meddelelse om inntak

Skolen meddeler søkere om deres søknad er innvilget eller avslått så snart som mulig etter at vedtak er truffet, senest 3 uker etter et slikt vedtak.

§ 7 Venteliste

Inntakskomiteen, skal hvis nødvendig, fremlegge en prioritert venteliste som skal ligge til grunn etter hovedopptaket og som følger inntakskriteriene i § 5. Søknader som kommer inn etter fristen behandles ikke i hovedopptaket.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass på skolen, skal ventelisten bli lagt til grunn for nye inntak. I særlige tilfeller kan denne fravikes etter behandling av inntakskomiteen.

§ 8 Klageadgang

Avgjørelsen om inntak eller avslag er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 2. Fylkesmannen er klageinstans. 

§ 9 Endring av inntaksreglementet

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og forvaltningsloven.

(Vedtatt av styret ved Stiftelsen Bærum Montessoriskole 9. september 2015)

Det er stengt for kommentarer.