Skolemiljø

Elevenes arbeidsmiljølov

§ 9a – elevenes ”arbeidsmiljølov”
Fra opplæringsloven § 9a -1
”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Elevene har fått sin egen arbeidsmiljølov som setter krav til og gir føringer for arbeidet med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø. § 9a inneholder såkalte funksjonskrav, der det avgjørende er hvilken virkning skolemiljøet har på helse, trivsel og læring for elevene. Dette gjelder både enkeltforhold og det totale miljøet. Et tilfredsstillende skolemiljø skal ikke forårsake eller forsterke helseplager eller mistrivsel eller ødelegge, hindre eller forstyrre læringen. Skolene er pålagt å arbeide systematisk og løpende med skolemiljøet.

Kapittelet presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.
Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven. Henvendelsen skal behandles som et enkeltvedtak ihht forvaltningsloven. Den som kommer med henvendelsen, har rett til å klage på enkeltvedtaket hvis han eller hun ikke er fornøyd med det.

Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klagegang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet.

Kapittel 9 a i opplæringsloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv utfyller hverandre og må vurderes i sammenheng.

Fokus på mobbing og uakseptabel atferd

§ 9a tar opp mobbing spesielt. I følge lovverket defineres mobbing som:

”Ein person er mobba når han eller ho, gjentekne gonger og over tid, er utsett for negative handlingar frå ein eller fleire personar. Det er ei negativ eller aggressiv handling når nokon med vilje påfører ein annan personskade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre måtar. For å kunne bruke nemninga mobbing skal det også vere ein viss ubalanse i makt- og styrketilhøvet: den som blir utsett for dei negative handlingane, har vanskeleg for å forsvare seg og er noko hjelpelause overfor den eller dei som plagar han eller henne.

Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjenneteikna av desse tre kriteria:

1. Det dreier seg om aggressiv eller vondsinna åtferd, som
2. gjentek seg og varer ved over ei viss tid
3. i ein mellommenneskeleg relasjon som er prega av ein viss ubalanse i styrke- eller makttilhøvet.”

Vi har utvidet tiltak mot mobbing til også å omfatte det vi har kalt uakseptabel adferd. Vi ønsker også i dette programmet å ta opp handlinger av mer sporadisk karakter.

Kommunikasjon og samarbeid

Skolene skal holde elevråd, foreldreråd og andre organer der elevene og foreldrene er representerte, løpende underrettet om alle forhold som er av vesentlig betydning for skolemiljøet.

Skolen har faste elevrådsmøter med elevene på 3.-7. årstrinn. Elevrådet skal ha en aktiv rolle når det gjelder å arbeide for et godt miljø der elevene selv tar ansvar.

Skolen har løpende kommunikasjon med FAU, Foreldrenes arbeidsutvalg. Foreldrene har to representanter i stiftelsesstyret, og medlemmene av elevrådet møter i stiftelsesstyret en gang per semester. Foreldrene får også løpende informasjon gjennom It`s learning, utviklingssamtaler og foreldremøter.

Det planlagte og systematiske arbeidet

Helse, miljø og sikkerhet har alltid vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra alle aktører på BMS, både fra styret, ledelsen, lærerne, elevene og foreldrene. Skolen legger stor vekt på å oppfylle krav fra stat og kommune, å følge bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og andre lover og å arbeide med forebyggende tiltak.

Stiftelsesstyret ønsker å medvirke aktivt for å skape et godt skolemiljø. Styret har vedtatt at BMS skal ha en systematisk og løpende plan for arbeid med det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Planen skal følges opp årlig i styret samtidig med revisjon av driftsreglene for helse, miljø og sikkerhet.

 

Det er stengt for kommentarer.